Inkomstkrav

 

För att godkännas som hyresgäst ska den sökande styrka att hushållet har en stadigvarande inkomst. Med stadigvarande avses inkomst sex månader från inflyttningsdatum. För korttidskontrakt (rivningskontrakt) gäller stadigvarande inkomst om tre månader från inflyttningsdatum. Bruttoinkomsten ska vara minst tre årshyror, se exempel*.

* Exempel: Hyra 5 000 kr/mån x 3 = en inkomst om 15 000 kr/mån eller 180 000 kr/år före skatt (bruttoinkomst)

Vi kommer att beställa en kreditupplysning för att kontrollera att betalningsanmärkningar inte finns. Du ska även kunna visa goda referenser från tidigare boende. Alla nya hyresgäster ska styrka sin inkomst enligt ovan. Om en befintlig hyresgäst blir aktuell för en ny lägenhet och höjer sin hyra med 1 000 kronor eller mer per månad ska inkomsten styrkas enligt ovan. Vi beställer dock inte kreditupplysning på befintlig hyresgäst. Här sker istället en kontroll av att hyrorna har betalats i tid. Var beredd att ordna intyg om du tackar ja till en lägenhet. Nedan kan du se några av de vanligaste inkomsterna som accepteras och vilka handlingar som ska lämnas in.

De vanligaste typerna av inkomst som accepteras

 • Inkomst från arbete
 • Föräldrapenning
 • Inkomst från eget aktiebolag
 • Inkomst från enskild firma
 • A-kassa
 • Studiebidrag och studielån från CSN
 • Bostadsbidrag
 • Bostadstillägg
 • Barnbidrag
 • Underhållsstöd
 • Sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • Ålderspension
Nedanstående typer av inkomst accepteras inte

 • Bankmedel

Vi accepterar inte borgen eller liknande.

Inkomst från arbete
Lämna in arbetsgivarintyg som ska vara i original och utfärdat för detta tillfälle. Det ska tydligt framgå arbetsgivarens namn, organisationsnummer, anställningsform, anställningsdatum, inkomst, arbetsställe samt anställningens omfattning (exempelvis heltid). Vid provanställning, timanställning, visstidsanställning eller liknande anställning ska arbetsgivaren även lämna en uppskattning om den framtida anställningen. Lönespecifikationer ska lämnas för en tid om sex månader bakåt i tiden vid timanställning eller annan liknande anställning. Eftersom inkomst ska styrkas för en tid om sex månader (tre månader för korttidskontrakt) från inflyttningsdatum kan komplettering med intyg från a-kassa behövas vid provanställning och visstidsanställning, se notering om a-kassa nedan.

Föräldrapenning
Arbetsgivarintyg (inkomst från arbete, se ovan) samt utbetalning från Försäkringskassan med uppgift om antalet kvarstående SGI-dagar.

Inkomst från eget aktiebolag
Lämna in kopia av registreringsbevis tillsammans med intyg från revisor på beräknad inkomst för en tid om sex månader från inflyttningsdatum. Intyget ska vara i original och vara utfärdat för detta tillfälle. Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år.

Inkomst från enskild firma
Lämna in kopia av registreringsbevis, bokslut och handling på taxerad inkomst från föregående år. Företaget ska ha varit verksamt i minst ett år.

A-kassa
Lämna in intyg från a-kassan som styrker medlemskap. Intyget, som ska vara i original och utfärdat för detta tillfälle, ska ha uppgift om inträdesdatum och kvarstående dagar. Minst 132 dagar ska finnas kvar vilket motsvarar sex månader.

Studiebidrag och studielån från CSN
Lämna in antagningsbesked från skola tillsammans med kopia av CSNs utbetalningsplan för kommande period.

Bostadsbidrag
Lämna in kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Bostadstillägg
Lämna in kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten.

Barnbidrag
Lämna in kopia på aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Underhållsstöd
Lämna in kopior på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Sjukersättning eller aktivitetsersättning
Lämna in kopia på beslut tillsammans med aktuellt utbetalningsbesked från Försäkringskassan.

Ålderspension
Lämna in kopia på aktuellt utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten.