Bilplats och förråd

Hyra bilplats och förråd
Lediga bilplatser (markparkering eller garage) och förråd publiceras på vår hemsida. Man kan anmäla intresse på högst två bilplatser respektive förråd samtidigt. Erbjuds du en bilplats eller förråd och tackar ja till erbjudandet skickar vi kontrakt omgående, tackar man nej till platsen går erbjudandet vidare till nästa sökande.

Anmälan/registrering för bilplats och förråd
Om du vill hyra en bilplats och/eller ett förråd ska du maila in detta till oss på info@alcum.se. Registreringsdatum för bilplats respektive förråd blir ditt ködatum. Om fler söker samma objekt erbjuds den med längst kötid först.

Allmänt
Våra bilplatser och förråd är i första hand till för bostads- och lokalhyresgäster i samma område. I andra hand hyrs bilplatserna och förråden ut till hyresgäster i andra områden samt till externa sökande. Bilplatserna är endast avsedda för fordon som är registrerat som personbil. Personbilen ska vara godkänd i bilbesiktning samt skattad och försäkrad. Förråden ska användas som lager, de är alltså inte verksamhetslokaler. Uthyrningen är begränsad till två bilplatser/förråd per hyresgäst/extern sökande. Önskas fler bilplatser/förråd hanteras det manuellt och bara för områden med stora vakanser.

Avtalstid och uppsägning – bilplatser
Första avtalsperioden tecknas för en tid om minst 12 månader.
Efter första avtalsperioden gäller en löpande uppsägningstid om nio (9) kalendermånader för hyresgästen. Antalet platser man får hyra samtidigt är begränsat till två stycken. Finns många lediga platser i området går det naturligtvis bra att hyra fler platser än två.

Om du redan hyr en bilplats men vill byta till en annan gäller uppsägningstid på din nuvarande plats. Uppsägning av sedan tidigare hyrd plats behandlas separat. Det innebär att avtalet för den tidigare platsen inte upphör automatiskt när nytt avtal börjar gälla utan måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning ska vara skriftlig.

Avtalstid och uppsägning – förrådslokaler
Första avtalsperioden tecknas för en tid om minst 6 månader.
Efter första avtalsperioden gäller en uppsägningstid om tre (3) kalendermånader och en förlängningstid om sex (6) månader för varje gång vid utebliven uppsägning. Antalet förråd man får hyra samtidigt är begränsat till två stycken. Finns många lediga förråd i området går det naturligtvis bra att hyra fler förråd. Om du redan hyr ett förråd men vill byta till ett annat gäller uppsägningstid på ditt nuvarande förråd. Uppsägning av sedan tidigare hyrt förråd behandlas separat. Det innebär att avtalet för det tidigare förrådet inte upphör automatiskt när nytt avtal börjar gälla utan måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Hyror/avgifter för bilplatser och förråd
Hyran/avgiften framgår av det översända avtalet. Varje år den 1 januari höjs hyrorna/avgifterna med en bestämd procentsats enligt avtalen.

Moms för bilplatser
Det utgår ingen moms på hyran när du hyr från Alcum AB.

Erbjudande

När anmälningsperioden är över erbjuds bilplatsen/förrådet enligt följande:

1. Hyresgäster i samma område som ledig bilplats/ledigt förråd.
Hyresgäst i samma område som ledig bilplats/ledigt förråd erbjuds i första hand den lediga bilplatsen/det lediga förrådet. De sökande sorteras efter ködatum.

2. Hyresgäster i annat område samt externa sökande
Hyresgäst i annat område än ledig bilplats/ledigt förråd samt externa sökande erbjuds i andra hand den lediga bilplatsen/det lediga förrådet. De sökande sorteras efter ködatum.

Har du fått ett erbjudande om att hyra en bilplats/ett förråd och tackat ja till erbjudandet kommer vi att skicka avtal till dig om du står först i kön. Vi ber dig underteckna och skicka tillbaka båda avtalsexemplaren till oss inom en vecka i annat fall går erbjudandet vidare till nästa sökande. Från publicering av ledig bilplats/ledigt förråd till färdigt avtal tar det ca 3 veckor. I det avtal vi skickar till dig ser du tillträdesdagen på bilplatsen/förrådet.De hyresgäster som har en hyresskuld och/eller sena hyresinbetalningar erbjuds inte att teckna kontrakt. Externa sökande som har betalningsanmärkningar erbjuds inte heller något kontrakt.